Wydawca

Wydawca

Wydawcą "Raportu - Polski Rynek Paliw" jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Stacyjna 1/51. Kontakt: telefoniczny +48 71 787 69 70, fax +48 71 787 69 96

www.informationmarket.pl

NIP: 897-16-58-284
REGON: 932650021
KRS: 0000394474


Kontakt z Redakcją

*pola obowiązkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Information Market S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-613), przy ul. Stacyjnej 1/51.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Information Market S.A.: 71 787 69 69, iod @ informationmarket.pl.
  3. Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 pkt 1c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zakresie dotyczącym prowadzenia rejestru akcjonariuszy i wypełniania obowiązków wynikających z posiadaniem przez Pana statusu akcjonariusza spółki oraz na podstawie art. 6 pkt 1f tegoż rozporządzenia w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, polegających na przesyłaniu informacji drogą pocztową lub elektroniczną, oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  4. Odbiorcami Pana danych osobowych będą jedynie podmioty, z którymi Information Market S.A. zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiot świadczący usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
  5. Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  6. Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres posiadania przez Pana statusu akcjonariusza Information Market S.A. oraz przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń
  7. Posiada Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem). W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Panu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana danych osobowych.
  8. Posiada Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do ustalenia i wykonywania uprawnień jako akcjonariuszy.